Statuten & jaarverslagen

Algemene Vergadering en jaarverslag

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van het Nederlands Instituut voor Biologie:

De vergadering wordt gehouden op woensdag 19 april 2017 op het NIBI-bureau, Catharijnesingel 54, 3511 GC Utrecht. Aanvang 17.00 uur. (In verband met de catering ontvangen we graag bericht als u de vergadering bij wilt wonen). Pdf van het jaarverslag over 2016 en van het verslag van de Algemene Vergadering in 2016 staan als downloads onderaan deze pagina.

Agenda voor de Algemene Vergadering

1) Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken. 

2) Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 14 april 2016.

3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2016 zoals dat is gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2017.

4) Bespreking van de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 zoals die zijn gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2017.

5) Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie.

6) Vaststelling van de jaarrekening 2016 en vaststelling van de begroting 2017. Vaststelling van de contributie, het bestuur stelt voor om de contributie voor 2018 vast te stellen op € 103,- (€ 95,- bij automatische incasso). Tarief collectieve lidmaatschappen € 80,- per persoon per jaar (betaling via één factuur per collectief). Tarief huisgenootleden € 25,-  (Extra lid op hetzelfde adres, één Bionieuws). Studenten (tot en met het jaar waarin men 26 wordt) € 20,- per jaar, waarna het lidmaatschap wordt voortgezet tegen de normale contributie. Losse abonnementen Bionieuws € 135,- exclusief BTW.

7) Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: Roy Erkens, Jeffrey Verhoef en Peter Bertens. De drie aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.

8) Week van de Biologie (de NIBI strategie: NIBI zet biologie op de kaart). Korte presentatie en brainstorm.

9) Rondvraag en sluiting.   

 

Statuten NIBI

Download hier de statuten van het NIBI.